2016 ընթացիկ հաշվետվություններ
doc

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմին ԼՂՀ  պետական բյուջեի «Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ» ծրագրով հատկացված միջոցների գործունեության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության  մասին

 

doc

ԼՂՀ անշարժ գույքի կադաստրի համակարգում իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

Կանոնադրական կապիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասի կառավարման գործունեության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության  մասին

 

doc
Կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի շրջանակներում «Հասարակական և վարչական նշանակության օբյեկտներ» ծրագրով ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից «Մարզական միջոցառումներ»,  «Օգնություն մարզֆեդերացիաներին», «Կենտրոնացված կարգով մարզագույքի և մարզահանդերձանքի ձեռքբերում» և «ԼՂՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ» ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը «Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը», «Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին», «Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին» և «Հումանիտար օգնության միջոցառումներ» ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc Կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի շրջանակներում «ԼՂՀ բնակավայրերում հասարակական օբյեկտներին և բնակելի տների բնակիչներին շինանյութերի տրամադրում» ծրագրով ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc

Կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի «Համաֆինանսավորվող օբյեկտներ» ծրագրով բյուջետային միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ արդարադատության նախարարությանը «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում»,«Պետական աջակցություն «ԼՂՀ պետական արխիվ» ՊՈԱԿ-ին» և «Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում» ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ առողջապահության նախարարությանը «Արտահիվանդանոցային ծառայություններ» և «Հիվանդանոցային ծառայություններ» ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ Հադրութի շրջանի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությանը «Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվող կառուցման, վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ» կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի շրջանակներում հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc
ԼՂՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմի կողմից ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ


 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ