2014 ընթացիկ հաշվետվություններ

doc

Կանոնադրական կապիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասի կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ առողջապահության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսերի կապիտալ ներդրումների ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից տրանսպորտի բնագավառում իրականացվող գործունեության և «Կենտրոնական ավտոկայան» ՓԲԸ բաժնեմասի կառավարման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ ԿԱ զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչությանը հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեի «Հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսեր» ծրագրով գույքի գնման համար հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

Անտառային ֆոնդի օգտագործման տրամադրման օրինականության և օգտագործման գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման  և օգտագործաման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման,համայնքային բյուջեի մուտքերի  ապահովման,ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc


ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման,ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc


ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությանը «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում» ուղղությամբ հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման, ինչպես նաև պետական պատվերի շրջանակներում գնագոյացման գործընթացի վերաբերյալ

doc


ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ աշխատանքի և սոցի ալական հարցերի նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ