2013 ընթացիկ հաշվետվություններ

Կանոնադրական կապիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասի կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն, <<Արցախփոստ>> ՓԲԸ)

Պետական կարիքների համար գնումների կատարման գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՀՂ արդարադատության նախարարություն, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի և Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջանների վարչակազմի կրթության բաժիններ, <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ)
Անտառային ֆոնդի կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ ԿԱ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն, <<Արցախանտառ>> ՊՈԱԿ)
<<ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսեր>> ծրագրային հարցի շրջանակներում շինմոնտաժային աշխատանքների գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին(ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն և կապալառու կազմակերպություններ)
ԼՂՀ պետական բյուջեից պետական աջակցություն մանկապարտեզներին ծրագրով և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների համար հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին(վերահսկվող օբյեկտ` ԼՀՂ Ստեփանակերտի քաղաքապետարան, Ասկերանի, Շուշիի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջանների վարչակազմեր, <<Ստեփանակերտի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, Այգեստանի, Մարտակերտի թիվ 1, Վանքի, Մարտունու թիվ 1, թիվ 2, Բերդաշենի պետական մանկապարտեզ>> ՊՈԱԿ-ներ, Ստեփանակերտի թիվ 2, թիվ 7, թիվ  10, Ասկերանի շրջանի Այգեստանի և Խաչենի հիմնական դպրոցներ, Մարտակերտի շրջանի Ծմակահողի և Շահմասուրի հիմնական դպրոցներ, Մարտունու թիվ 1 հիմնական դպրոց և Շուշիի շրջանի Քարին տակի միջնակարգ դպրոց)
doc

«Համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործում և մուտքերի ապահովում, համայնքային սեփանանության կառավարում և օգտագործում» ծրագրային հարցի շրջանակում իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ Մարտակերտի, Մարտունու և Շուշիի քաղաքային համայնքներ և ենթակա կազմակերպություններ)

doc ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի 100 տոկոս բաժնեմասնակցությամբ առևտրային ընկերություններին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերասկողության արդյունքների մասին(վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ` «Ջերմոցային տնտեսություն»,«Մարտակերտի գյուղատնտեսական ծառայություններ»,«Ագրոտնտեսություն թիվ 1»,«Մեքենատրակտորային կայան» և «Հադրութի ագրոտնտեսություն» ՓԲԸ-եր)
doc «ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարում և օգտագործում. ԼՂՀ ԿԱ սպորտի պետական կոմիտե` պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրային հարցի շրջանակներում իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ ԿԱ սպորտի պետական կոմիտե)
doc

«ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարում և օգտագործում. ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն` պետական աջակցություն թատրոններին և համերգային կազմակերպություններին» ծրագրային հարցի շրջանակներում իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն)

doc

«ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսեր» ծրագրային հարցի շրջանակներում շինարարական օբյեկտների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն և 12 կապալառու կազմակերպություններ)

doc

«ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսեր» ծրագրային հարցի շրջանակներում նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարման գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ, ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն)

doc

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն, «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ)

doc

Պետական արտաբյուջետային միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին (վերահսկվող օբյեկտ` ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն` ԼՂՀ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն և նոտարական գրասենյակներ (ընտրանքային), ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայություն և ԼՂՀ ԿԱ ոստիկանություն)

 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ